Deze site gebruikt cookies. Indien u verder door de site navigeert, stemt u in met ons gebruik van cookies. Meer info vindt u hier

Qualityrent - Verhuur van vakantiehuizen

>
Wettelijk advies

In overeenstemming met artikel 10 van wet 34/2002 van 11 juli over service en informatie Wij, de persoon die verantwoordelijk is voor deze website, informeren u over dit bedrijf en zijn elektronische handel is de volgende :
Identiteit: “QUALITY RENT A VILLA, S.L.” C.I.F / N.I.F.: B54376389
Adres: C/ DARSENA DE BABOR, S/N- MARINA DE DENIA EDIF F.2, LOCAL 3, 03700 DENIA (ALICANTE)
Telefon: +34966424967
e-mail qualityrent
Geregistreerde gegevens in het handelsregister van de provincie Alicante, Tomo 3337, Libro 0, Folio 121, Sección 8, Hoja A 114927, Inscripción 1

Gebruiksvoorwaarden van de website www.qualityrentdenia.com

1.- VOORWERP. Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna: CGU) regelen de toegang tot en het gebruik van de website onder het domein WWW.QUALITYRENTDENIA.COM (hierna: Website) eigendom van "QUALITY RENT A VILLA, S.L." (hierna QUALITY RENT DENIA), ter beschikking gesteld aan de gebruikers (hierna gebruikers). Als u vragen of suggesties heeft met betrekking tot het gebruik van en de toegang tot de website of deze CGU, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die in de juridische kennisgeving zijn vermeld.
2.- AKKOORD GAAN MET DE BESTAANDE GEBRUIKSVOORWAARDEN. Bij het gebruik van de website wordt ervan uitgegaan dat de gebruiker de CGU volledig accepteert, die geldig is telkens wanneer de gebruiker wordt benaderd. Als u niet akkoord gaat met een van de voorwaarden die hier uiteen worden gezet, dient u deze website dus niet te gebruiken. Bijgevolg moet de gebruiker de CGU zorgvuldig lezen telkens wanneer hij van plan is de website te gebruiken. QUALITY RENT DENIA behoudt zich in elk geval het recht voor om de CGU te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. QUALITY RENT DENIA behoudt zich ook het recht voor om de werking van de website op elk moment op te schorten, te onderbreken of stop te zetten. "Gebruik van de website" betekent elke gebruiker die toegang heeft tot en browst op de website, ongeacht of hij of zij de registratieformulieren invult of niet.
3.- VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN DE INHOUD ERVAN Toegang tot de website en / of de inhoud ervan houdt geen enkele garantie in met betrekking tot de geschiktheid van de website en / of de inhoud ervan voor individuele of specifieke doeleinden van de gebruikers. QUALITY RENT DENIA kan beperkingen en / of aanvullende voorwaarden stellen aan het gebruik en / of toegang tot de website en / of de inhoud, die gebruikers in ieder geval in acht dienen te nemen.
3.1- Toegang tot en gebruik van de website Tenzij anders vermeld, is het gebruik van de website gratis, ongeacht de kosten van verbinding via het relevante telecommunicatienetwerk dat de gebruiker heeft voltooid. De gebruiker erkent ouder te zijn dan 18 jaar, dus hij is zich ervan bewust en aanvaardt vrijwillig en uitdrukkelijk dat het gebruik van de website in ieder geval onder zijn enige en exclusieve verantwoordelijkheid valt. De gebruiker is verplicht om de CGU na te leven, evenals de speciale waarschuwingen of instructies op de website, en altijd te handelen in overeenstemming met de wet, goede zeden en de vereisten van goede trouw, met maximale zorg, onder de & nbsp; Rekening houdend met het soort service dat hij geniet. Voor dit doel onthoudt hij zich van het gebruik van de website op een manier die de normale werking, de goederen of rechten van QUALITY RENT DENIA, haar leveranciers of distributeurs of de andere gebruikers of algemene derden zou kunnen verhinderen, beschadigen of verslechteren. In het bijzonder en zonder beperking van de verplichting die de gebruiker in het algemeen aangaat in overeenstemming met de vorige sectie, verbindt hij zich ertoe de website te gebruiken & nbsp; te gebruiken als volgt:
a) Invoegen, opslaan of verspreiden van informatie of materiaal dat lasterlijk, lasterlijk, obsceen, bedreigend, xenofoob, pornografisch is, terrorisme bepleit, aanzet tot geweld of discriminatie op basis van ras, geslacht, ideologie, religie of op een manier die in strijd is met de vorm, openbaar Zich onthouden van orde, fundamentele rechten, openbare vrijheden, eer, privacy of het imago van derden en in het algemeen tegen de toepasselijke regelgeving.
b) Om geen computerprogramma, gegevens, virussen, code of ander elektronisch of fysiek instrument of apparaat te infiltreren, op te slaan of te verspreiden via de Website, die de Website, een van de Diensten of Beschadig apparaten, systemen, apparatuur of netwerken van QUALITY RENT DENIA. Hetzelfde geldt voor andere gebruikers, leveranciers of distributeurs van QUALITY RENT DENIA of in het algemeen van een derde partij die in staat zijn om veranderingen van welke aard dan ook door te voeren of hun normale werking te verhinderen.
c) hij verbindt zich ertoe via de website geen inhoud in te voeren, op te slaan of te verspreiden die in strijd is met de regels van intellectuele en industriële eigendom of de rechten van derden, en in het algemeen geen inhoud die volgens de wet niet aan derden mag worden overgedragen Ter beschikking stellen.
3.2- Toegang tot en gebruik van de inhoud.De inhoud van de website wordt aan de gebruiker ter beschikking gesteld met informatie uit zowel eigen bronnen als van derden. QUALITYRENTDENIA probeert ervoor te zorgen dat de inhoud van de hoogste kwaliteit is en op de juiste manier wordt bijgewerkt, maar garandeert niet de bruikbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid, relevantie en / of tijdigheid van de inhoud.
4.- INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN. Via deze CGU worden intellectuele of industriële eigendomsrechten overgedragen op de website of individuele componenten, die de gebruiker verbieden om welke soort dan ook te reproduceren, converteren, verspreiden, openbaar te communiceren, beschikbaar te stellen, te extraheren, hergebruiken, door te sturen of te gebruiken. Behalve zoals toegestaan of geautoriseerd door de wet om dit te doen door de houder van de relevante rechten. De gebruiker kan een tijdelijke privékopie van de inhoud inzien en ontvangen voor exclusief persoonlijk en privégebruik in zijn computersystemen (software en hardware), tenzij deze bedoeld zijn voor het uitvoeren van activiteiten van commerciële of professionele aard. De gebruiker dient de inhoud niet te gebruiken op andere middelen of processen dan die hier voor dit doel beschikbaar worden gesteld. De gebruikelijke & nbsp; Op internet gebruikte methoden die een risico vormen of die de website kunnen beschadigen of deactiveren, zijn niet toegestaan. De gebruiker dient te allen tijde alle intellectuele en industriële eigendomsrechten op de website die toebehoren aan QUALITY RENT DENIA of aan derden te respecteren.
5.- UITSLUITING VAN GARANTIES EN VERANTWOORDELIJKHEDEN.
5.1.- Uitsluiting van garanties en verantwoordelijkheid voor het functioneren van de website
.
QUALITYRENT DENIA garandeert niet de beschikbaarheid en continuïteit van de werking van de website en de diensten of inhoud die erop worden aangeboden, noch voor het bijwerken van de inhoud op haar website, aangezien het is vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid voor schade van welke aard dan ook die uit dergelijke omstandigheden voortvloeit. QUALITYRENT DENIA zal alle werkzaamheden uitvoeren die nodig zijn om de fouten te corrigeren en te herstellen, op voorwaarde dat er geen omstandigheden zijn die de uitvoering onmogelijk of moeilijk maken, en zodra berichten over fouten, onderbrekingen en / of het niet actualiseren van de inhoud of communicatie en / of Update van de genoemde inhoud. QUALITY RENT DENIA garandeert evenmin de technische betrouwbaarheid van haar website noch de toegang tot de verschillende pagina's, maar ontslaat zich op dezelfde manier van elke verantwoordelijkheid voor schade van welke aard dan ook die hieruit kan voortvloeien. Bovendien is QUALITY RENT DENIA niet verantwoordelijk voor mogelijke fouten of veiligheidstekortkomingen die voortvloeien uit het gebruik van een browser van een verouderde of onveilige versie in de browser of voor enige schade, fouten of onnauwkeurigheden & nbsp; dat kan gebeuren tijdens een storing. Om het risico te verkleinen dat virussen op de website worden geïntroduceerd, worden virusdetectieprogramma's gebruikt om alle inhoud die u op de website plaatst te controleren. QUALITY RENT DENIA garandeert echter niet de afwezigheid van virussen of andere elementen op de website die werden geïntroduceerd door derden buiten QUALITY RENT DENIA, noch voor de veranderingen in de fysieke of logische systemen van gebruikers of in de elektronische documenten en bestanden die daarin zijn opgeslagen. Systemen kunnen veroorzaken. Als gevolg hiervan is QUALITY RENT DENIA op geen enkele manier aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook die kan voortvloeien uit de aanwezigheid van virussen of enig ander element dat de fysieke of logische systemen, elektronische documenten of bestanden van gebruikers kan wijzigen. QUALITYRENT DENIA neemt verschillende beschermingsmaatregelen om de website, de verzamelde gegevens en de inhoud te beschermen tegen computeraanvallen door derden. QUALITY RENT DENIA garandeert echter niet dat onbevoegde derden toegang zullen hebben tot de manier waarop de gebruiker de website gebruikt of navigeert of tot de voorwaarden, kenmerken en omstandigheden waarin deze wordt uitgevoerd. Bijgevolg is QUALITY RENT DENIA op geen enkele manier verantwoordelijk voor de schade die kan voortvloeien uit deze ongeoorloofde toegang. QUALITYRENT DENIA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik van de website of de inhoud door gebruikers en / of derden of voor enige daaruit voortvloeiende schade.
5.2.- Uitsluiting van garanties en verantwoordelijkheid voor de inhoud.

QUALITYRENT DENIA bewerkt de inhoud van derden die op de website wordt gepubliceerd niet en aanvaardt daarom geen garantie of verantwoordelijkheid voor de wettigheid, betrouwbaarheid, bruikbaarheid, juistheid, nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van deze inhoud, noch voor het eigendom van de inhoud van QUALITY RENT DENIA. QUALITYRENT DENIA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit: (i) het gebrek aan wettigheid, juistheid, juistheid, volledigheid en / of actualiteit van de inhoud afkomstig van derden en die van henzelf; (ii) de ontoereikendheid voor enig doel en het bedriegen van de verwachtingen die door de inhoud worden gegenereerd; (iii) Beslissingen of acties die door de gebruiker zijn genomen of vermeden op basis van de informatie of gegevens die in de inhoud worden verstrekt, inclusief en zonder beperking enig verlies van winst of zakelijke kansen.
6.- HYPERLINKS.
Mensen die hyperlinks willen maken tussen hun website en deze website, moeten de volgende voorwaarden in acht nemen en naleven: i) Voorafgaande toestemming is niet vereist als de hyperlink alleen toegang geeft tot de startpagina van de website, maar deze niet mag worden gereproduceerd. Elke andere vorm van hyperlink vereist de uitdrukkelijke en ondubbelzinnige schriftelijke goedkeuring van QUALITY RENT DENIA. ii) De website waarop de hyperlink is geplaatst, mag alleen bevatten wat absoluut noodzakelijk is om het doel van de hyperlink te identificeren. iii) De website waarop de hyperlink is geplaatst, bevat geen informatie of inhoud die in strijd is met de moraal of algemeen aanvaarde goede manieren en gewoonten, noch bevat deze inhoud die de rechten van derden schendt. iv) QUALITYRENT DENIA behoudt zich het recht voor om hyperlinks naar deze website te blokkeren waarvoor geen voorafgaande uitdrukkelijke toestemming is gegeven, zelfs indien de bepalingen van dit punt van de algemene voorwaarden worden nageleefd.
7.- MAATREGELEN IN GEVAL VAN NIET-NALEVING.
QUALITY RENT DENIA behoudt zich het recht voor om alle wettelijke maatregelen te nemen om de verantwoordelijkheden op te eisen die voortvloeien uit een schending van enige bepaling van deze websitevoorwaarden door een gebruiker.
8.- GEDEELTELIJKE ONGELDIGHEID
.Indien een clausule in deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig of ondoelmatig wordt verklaard, heeft dit geen invloed op de geldigheid of effectiviteit van de overige clausules, die nog steeds tussen partijen bindend zijn.
9.- TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE
. Deze KGE's zijn onderworpen aan de bepalingen van de Spaanse wetgeving. Alle controverses met betrekking tot de gebruiksvoorwaarden en toegang tot deze website in dit CGU-document van de website, Denia, zullen door de partijen worden aanvaard, waarbij uitdrukkelijk afstand wordt gedaan van elke andere jurisdictie, tenzij de wet anders bepaalt.
10.- KENNISGEVINGEN.
Voor de overeenkomstige meldingen stelt QUALITY RENT DENIA het contactadres in dat in de juridische kennisgeving wordt vermeld als het contactadres. Het e-mailadres dat door de gebruiker is opgegeven tijdens het registratieproces op de website, wordt door QUALITY RENT DENIA gebruikt om berichten naar de gebruiker te sturen. De gebruiker is verplicht om zijn gegevens naar behoren bij te werken met het oog op kennisgeving in overeenstemming met dit artikel. Alle meldingen die QUALITY RENT DENIA naar de gebruiker stuurt, worden als geldig beschouwd als ze zijn gedaan met gebruikmaking van de gegevens en op de manier die eerder is aangegeven. QUALITYRENT DENIA is niet aansprakelijk voor enige schade die kan voortvloeien uit het schenden van de verplichting van de gebruiker om zijn contactgegevens bij te werken.

Annotatie: De juridische teksten op deze pagina zijn vertaald met een automatisch systeem. Fouten zijn niet uitgesloten. In geval van juridische geschillen is de originele versie, geschreven in het Spaans, van toepassing.

Quality Rent a Villa Denia
Calle Dársena de babor s.n.
La Marina de Denia, Edif. F2, Local 3
03700 Denia
España
Tel: +34 966 424 967
www.qualityrent.com
Sociale Media
Aanmelden nieuwsbrief
Online Booking System Powered by i-rent.net